สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

National Research Council of Thailand (NRCT)

ขยายเวลารับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2563

  • 1 September 2020
  • Author: webmaster2
  • Number of views: 1447
  • 0 Comments
ขยายเวลารับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2563
ตามประกาศสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เรื่อง รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคอมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2563 นั้น ในการนี้ วช. ขอประกาศขยายเวลาการรับสมัครทุนดังกล่าว 


รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ
Print

Categories