ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างประเทศ ประจำปี 2564

 • 20 May 2021
 • Author: Admin NRCT
 • Number of views: 2277
 • 0 Comments

ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2564
(2021 Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers)


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับแจ้งจาก The National Research Foundation of Korea (NRF) สาธารณรัฐเกาหลี เรื่อง การให้ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจำปี 2564 (ค.ศ. 2021) โดยเป็นทุนทำวิจัยระยะสั้น 6 - 12 เดือน ณ สาธารณรัฐเกาหลี รายละเอียดดัง โครงการทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจำปี 2564

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครขอรับทุนจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการขอรับทุนและการพิจารณาใบสมัครตามที่ NRF กำหนด ดังนี้

 1. ผู้สมัครติดต่อนักวิจัยรับรองชาวเกาหลี (Korean host researcher) ด้วยตนเองและขอหนังสือเชิญให้ร่วมทำวิจัยจากนักวิจัยรับรองชาวเกาหลี (invitation letter) 
 2. เอกสารในการขอรับทุน ตัวจริง 1 (หนึ่ง) ชุด พร้อมสำเนา 6 (หก) ชุด รวมเป็น 7 (เจ็ด) ชุด ดังนี้
  2.1 ใบสมัครตามรายละเอียดและแบบฟอร์มที่ NRF กำหนด (Annex 1, 2 และ 3) พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดข้อคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับตัวผู้สมัคร ใน Annex 2 ข้อ 21 หัวข้อย่อย 1 และ 2 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้ วช. พิจารณาลงนามในฐานะหน่วยงานเสนอชื่อผู้ขอรับทุน (Nominating Authority) ๒.๒ เอกสารสรุปงานวิจัยที่จะดำเนินการในสาธารณรัฐเกาหลี ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ พิมพ์เป็นภาษาไทย (ระบุชื่อและหน่วยงานของนักวิจัย ชื่อโครงการวิจัย และงานที่จะทำ)
  2.3  หนังสือเชิญให้ร่วมทำวิจัยจากนักวิจัยรับรองชาวเกาหลี (invitation letter) 
 3. หน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัครมีหนังสือเสนอชื่อผู้สมัครพร้อมส่งเอกสารในข้อ 2 มายัง วช. ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เพื่อให้ วช. ลงนามรับรองใบสมัครในฐานะหน่วยงานเสนอชื่อของประเทศไทย (Nominating Authority) ซึ่งทาง NRF แต่งตั้ง 
 4. วช. นัดหมายส่งใบสมัครคืนแก่ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาจาก วช. เท่านั้น สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณา วช. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนเอกสารการสมัครขอรับทุนและจะทำลายเอกสารดังกล่าว
 5. ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาจาก วช. ส่งใบสมัครซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดย วช. ไปยังนักวิจัยรับรองชาวเกาหลีทางออนไลน์และทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เนื่องจาก host เกาหลี จะเป็นผู้มีอำนาจในการส่งใบสมัครให้ NRF

การพิจารณาใบสมัคร

NRF จะแจ้งผลการพิจารณาแก่ วช. และนักวิจัยรับรองชาวเกาหลีทราบในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2564 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของ วช. ที่ http://www.nrct.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภารกิจวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม วช.
โทรศัพท์ 0-2561-2445 หรือ 0-2579-1370 ถึง 9ต่อ 211 โทรสาร 0-2561-3049 อีเมล pattranit.v@nrct.go.th

ดาวน์โหลด:

Print

Categories