ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

ประกาศผลข้อเสนอโครงการ Re-submit ปี 2563

  • 29 November 2019
  • Author: Admin NRCT
  • Number of views: 5080
  • 0 Comments
ประกาศผลข้อเสนอโครงการ Re-submit ปี 2563

ตามที่ มหาวิทยาลัย 26 แห่ง จัดส่งข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 (Re-submit 2563) เพื่อให้หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit : PMU) ทั้ง 7 แห่ง พิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับแผนงานวิจัยที่สอดคล้องกับแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2565 นั้น 

ในการนี้ หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit : PMU) ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอแผนงานวิจัยที่สอดคล้องกับแผน ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสมควรได้รับการสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2563 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยจะได้ประสานกับผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย เพื่อปรับรายละเอียดแผนงานวิจัยและกรอบงบประมาณในการจัดทำสัญญารับทุนวิจัยต่อไป

Print

Categories