ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

ประกาศมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) เรื่อง การรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ภายใต้แผนงานบริหารจัดการโครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่อง Active and Productive Ageing

ผู้สนใจสามารส่งเอกสารตามรายละเอียดในเว็บไซต์ ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2562

  • 20 February 2019
  • Author: Admin NRCT
  • Number of views: 1844
  • 0 Comments

ประกาศมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)

เรื่อง การรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper)
ภายใต้แผนงานบริหารจัดการโครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่อง Active and Productive Ageing  

ด้วย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการ วิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ดำเนินงานแผนงานบริหารจัดการโครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่อง Active and Productive Ageing ระยะที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
(1) สร้าง สังเคราะห์ความรู้จากช่องว่างงานวิจัย และบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อให้ได้มาตรการในการสนับสนุนภาครัฐองค์กรปกครองท้องถิ่นและภาคเอกชนในการเสริมสร้างศักยภาพแรงงานก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณค่าและยังประโยชน์แก่สังคม
(2) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานำร่องการจัดโปรแกรมการสร้างเสริมชะลอภาวะเสื่อมของสุขภาพร่างกายและจิตใจและป้องกันภาวะพึ่งพิงในผู้สูงอายุเพื่อมุ่งสู่สังคม Active and Productive Ageing
(3) เพื่อให้ได้เครื่องมือและการวิจัยในการประเมินติดตามผลสัมฤทธิ์ของมาตรการ แนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่ดำเนินการอยู่
(4) ร่วมมือกับภาคีผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และ
(5)เพื่อสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายนักวิจัย นักวิชาการด้านผู้สูงอายุ 

ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว มส.ผส. จึงมีความประสงค์จะจัดสรรทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้แผนงานบริหารจัดการโครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่อง Active and Productive Ageing โดยมีกรอบการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

กรอบการวิจัย
เน้นสร้างสังคมสูงวัยให้มีความ Active and Productive โดยดำเนินการตามกรอบวิจัยดังนี้ 

  1. การวิจัยเพื่อสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีบทบาทด้านเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดรายได้/ผลิตภาพผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
  2. การวิจัยเพื่อสร้างเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุในครอบบครัว ชุมชนและสังคม ตลอดจนการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่องทางสื่อสาร แหล่งข้อมูล และองค์ความรู้ต่างๆ 
  3. การวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของผู้สูงอายุเพื่อมุ่งสู่ Healthy and Active Aging เพื่อดำรงไว้ซึ่งสมรรถนะในการดำรงชีวิตอย่างอิสระ 
  4. การวิจัยเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารเชิงหลักการ (Concept paper) จำนวน ๔ ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูลเอกสาร เชิงหลักการ (Concept paper) จำนวน 1 ชุด ได้ที่ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) เลขที่ ๑๑๖๘ ซอยพหลโยธิน ๒๒ ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๙๐๐ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2511-5855 ต่อ 135, 081-094-3009
โทรสาร 0-2939-2122 หรืออีเมล thammaporn@thainhf.org, suttikan@thainhf.org 

Documents to download

Print

Categories