ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก เข้าร่วมประชุม ...

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก เข้าร่วมประชุม ...

 

ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสาร หมายเลข 2-4 พร้อมประวัติผู้สมัครเป็นภาษาอังกฤษ (CV) มายัง วช. ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

------------------------------------------------------------
ภารกิจวิเทศสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการกรม
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
๑๙๖ ถ.พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ : 0-๒๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๒๑๑, ๒๑๒

                                         (การประชุม HOPE Meeting ครั้งที่ ๑๔)

------------------------------------------------------------
ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครมาทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 9 กันยายน 2565 ซึ่งถือเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครให้จีัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจะต้องประทับตรารับไปไปรษณีย์ต้นทางภายในเวลา 16.30 น. เท่านั้น หากพ้นกำหนดดังกล่าว วช. จะไม่รับพิจารณาไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ภารกิจวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โทร. 0 2561 2445 ต่อ 211,212 
ในวันเวลาราชการ

Print
 

Categories