ประกาศรับสมัครรางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่น S


โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

ภารกิจพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เลขที่ 196 อาคาร วช.4 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0 2579 1370-9 ต่อ 423-424
โทรสาร 0 2579 2284

Study UK Alumni Awards
Print
 

Categories