ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

ขอความอนุเคราะห์จัดทำเอกสารประกอบการพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณแผนบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามที่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในกำกับของรัฐ ได้จัดทำคำของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่งมายังระบบ NRMS นั้น ในการนี้ วช. และ สวทน. ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพ ขอความร่วมมือหน่วยงานให้ดำเนินการ ดังนี้ ๑. นำส่งเอกสารคำเสนอของบประมาณที่ดำเนินการตามแผนบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มายัง วช. ภายในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๑.๑ หนังสือนำส่งข้อเสนอแผนบูรณาการวิจัยของหน่วยงาน ๑.๒ สรุปคำเสนอของบประมาณแผนบูรณาการฯ (แบบ บวน.๑) และสรุปรายละเอียดแผนบูรณาการฯ (แบบ บวน.๒) ที่พิมพ์จากระบบ NRMS จำนวน ๒ ชุด ๑.๓ ข้อเสนอแผนบูรณาการวิจัยฉบับเต็มที่พิมพ์จากระบบ NRMS จำนวน ๒ ชุด โดยขอให้จัดทำหน้าปกแยกตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ ดังนี้ - เป้าหมายที่ ๑ จัดทำหน้าปกสีชมพู - เป้าหมายที่ ๒ จัดทำหน้าปกสีเขียว - เป้าหมายที่ ๓ จัดทำหน้าปกสีฟ้า - เป้าหมายที่ ๔ จัดทำหน้าปกสีเหลือง ๑.๔ ส่งเอกสารได้ที่ อาคาร วช.๔ ชั้น ๑ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ๒. รายงานผลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระบบประเมินผลงานวิจัย (NRMS-Research evaluation) สำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณปี ๒๕๖๒ ๓. วางแผนการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของแผนบูรณาการด้านส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ และนำเข้าข้อมูลโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณการวิจัยในปี ๒๕๖๑ (Ongoing & Monitoring) ในระบบ NRMS (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ทั้งนี้ให้หน่วยงานตรวจสอบจำนวนโครงการ/งานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยให้ตรงตามจำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ และ วช. จะจัดประชุมชี้แจงการติดตามงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมจัดอบรมการนำเข้า แผน/ผล ในระบบ NRMS ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัยโทร. ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๔๐๔, ๔๐๕, ๔๐๗, ๔๐๙, ๔๑๐โทรสาร ๐ ๒๕๖๑ ๓๗๒๑เจ้าหน้าที่ประสานงาน :ยุรติกานต์ (๔๐๔)ดารินพร (๔๐๕)จุฑามณี / มัลลิกา (๔๐๗)พรพิมล (๔๐๙)จิราภรณ์ (๔๑๐)
Print
Categories: RSS
Tags:

Please login or register to post comments.

Categories