ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำคำเสนอของบประมาณแผนบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำคำเสนอของบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ในการนี้ วช. และ สวทน. ในฐานะเจ้าภาพหลักแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ขอความร่วมมือหน่วยงานโปรดดำเนินการ ดังนี้ ตรวจสอบความถูกต้องของคำเสนอของบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ NRMS ให้สอดคล้องกับ แผนงาน เป้าหมาย แนวทาง ตัวชี้วัด กลุ่มเรื่อง และกลุ่มเรื่องย่อย ตามแผนงานบูรณาการฯ ระหว่างวันที่ 26-31 ตุลาคม 2560 ยืนยันสรุปคำเสนอของบประมาณแผนบูรณาการฯ (บวน.1) และสรุปรายละเอียดแผนบูรณาการฯ (บวน.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ผ่านระบบ NRMS ภายในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 น. หมายเหตุ :1. ผู้ประสานหน่วยงานตรวจสอบแผนบูรณาการและโครงการ พร้อมทั้งสามารถแก้ไขความสอดคล้อง เป้าหมาย แนวทาง ตัวชี้วัด กลุ่มเรื่อง และกลุ่มเรื่องย่อย ข้อเสนอโครงการ โดยการนำเข้าไฟล์ข้อเสนอโครงการเดิมที่มีการปรับปรุงแก้ไข (สามารถทดสอบการนำเข้าไฟล์ template ได้ที่เมนู “ตรวจสอบเอกสารโครงการ” ที่หน้าแรกระบบ NRMS (http://www.nrms.go.th/Test_62PropForm.aspx)) 2. เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ยืนยันส่งข้อเสนอมายังหน่วยงานเจ้าภาพ โดยไปที่เมนู “แบบ บวน” เพื่อทำการยืนยันการส่งข้อมูลดังกล่าว 3. หน่วยงานไม่สามารถเพิ่มเติมโครงการ หรือเพิ่มเติมงบประมาณได้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัยโทร. 0 2561 2445 ต่อ 404, 405 โทรสาร 0 561 3721เจ้าหน้าที่ประสานงาน ยุรติกานต์ / นุชสรา / ดารินพร / ภรรทรทร
Print
Categories: RSS
Tags:

Please login or register to post comments.

Categories