ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

จ้างจัดทำโครงการพัฒนาระบบคลังความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อชุมชนไม้มีค่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

- ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจาก
ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

- ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nrct.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๘๐๓, ๘๐๖ และ ๘๘๒ ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลด:

Print

Please login or register to post comments.

Categories