ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ ในตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา

ปฏิบัติงานในฝ่ายเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • 8 July 2019
  • Author: Admin NRCT
  • Number of views: 704
  • 0 Comments

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีความประสงค์เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการ เพื่อปฏิบัติงานในฝ่ายเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 สัญชาติไทย
1.2 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
1.3 หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.2 สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และการสืบค้นข้อมูลทาง Internet ได้เป็นอย่างดี
2.3 มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการเว็บไซต์และการใช้สื่อสังคมออนไลน์
2.4 มีความรู้ความสามารถในการออกแบบกราฟิก เช่น Infographic, แผ่นพับ, โบรชัวร์
2.5 มีความรับผิดชอบ ทำงานเป็นทีม และมีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีรวมถึงสามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
2.6 มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีจิตบริการและประสานงานงับหน่วยงานอื่น ๆ ได้ดี
2.7 หากมีประสบการณ์และผลงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง จะได้การพิจารณาเป็นพิเศษ (สามารถส่งผลงานให้พิจารณาก่อน ที่อีเมล์ itgnrct.go.th)

3. หลักฐานในการสมัครงาน
3.1 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3.2 สำเนาวุฒิการศึกษาและใบรายงานผลการศึกษา Transcript จำนวน 1 ฉบับ
3.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3.5 เอกสารการผ่านงานหรือแสดงความชำนาญ (ถ้ามี)
3.6 สำเนาเอกสารการผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
3.7 บัตรประจำตัวประชาชน

4. วิธีการสมัคร
4.1 สมัครด้วยตนเองตามสถานที่ที่ระบุท้ายประกาศ 
4.2 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 ก.ค. 2562 

5. วิธีการคัดเลือก
5.1 สอบข้อเขียน และ/หรือสอบปฏิบัติ และสัมภาษณ์ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ติดต่อ : 
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
อาคาร วช. 3 ชั้น 2 
เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-1370 ถึง 9 ต่อ 751 - 753 
โทรสาร 0-2579-6778
e-mail : itgnrct.go.th

Print

Please login or register to post comments.

Categories