ประกาศวิจารณ์ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงห้องโถง และงานปรับปรุงห้องประชุมพลโทพระยาศัลวิธานนิเทศ อาคาร วช.2 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิจารณ์ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงห้องโถง และงานปรับปรุงห้องประชุมพลโทพระยาศัลวิธานนิเทศ อาคาร วช.2 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 2-7 ธันวาคม 2563 สถานที่ติดต่อ เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม (ฝ่ายพัสดุ) สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 02-561-2445 ต่อ 803, 806 และ 882 โทรสาร. 02-579-6060 หรือ e-Mail : supply@nrct.go.th หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง หมายเหตุ : ผู้ประกอบการมีความคิดเห็น สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นจะต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

ดาวน์โหลด:

Print

Categories