ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

ประกาศวิจารณ์ร่าง โครงการพัฒนาระบบคลังความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อชุมชนไม้มีค่า

ประกาศวิจารณ์ร่างโครงการพัฒนาระบบคลังความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อชุมชนไม้มีค่า ระหว่างวันที่ 14-19 มิถุนายน 2562 สถานที่ติดต่อ เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม (ฝ่ายพัสดุ) สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 02-561-2445 ต่อ 803, 806 และ 882 โทรสาร. 02-579-6060 หรือ e-Mail : supply@nrct.go.th หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง หมายเหตุ : ผู้ประกอบการมีความคิดเห็น สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นจะต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

Print

Please login or register to post comments.

Categories