ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้รับมอบหมายจาก คอบช. โดย วช. ให้บริหารจัดการทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 7 กลุ่มเรื่อง ดังนี้1) กลุ่มเรื่อง ข้าว 2) กลุ่มเรื่อง ปาล์มน้ำมัน 3) กลุ่มเรื่อง อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า 4) กลุ่มเรื่อง สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา 5) กลุ่มเรื่อง พืชสวน/พืชไร่ 6) กลุ่มเรื่อง สัตว์เศรษฐกิจ 7) กลุ่มเรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ไปแล้วนั้นในการนี้ เพื่อให้การจัดสรรทุนวิจัย ครอบคลุมในทุกประเด็นการวิจัย สวก. จึงเห็นควรประกาศรับข้อเสนอการวิจัย รอบที่ 2 โดยการส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2560 - 15 พฤศจิกายน 2560 นี้เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มเรื่อง ข้าว คุณอตินิตภ์ โทร. 02-579-7435 ต่อ 1304 กลุ่มเรื่อง ปาล์มน้ามัน คุณฑิฆัมพร โทร. 02-579-7435 ต่อ 3208 กลุ่มเรื่อง อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสาหรับผู้บริโภค และการค้า คุณกนกวรรณ คุณศศิวิมล คุณกมลวรรณ โทร. 083-5435613 โทร. 084-1615217 โทร. 094-5632727 กลุ่มเรื่อง สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา คุณอุมารินทร์ คุณสุภา โทร. 064-9328050 โทร. 02-579-7435 ต่อ 3207 โทร. 02-579-7435 ต่อ 3219 กลุ่มเรื่อง พืชสวน/พืชไร่ คุณภาณุ โทร. 02-579-7435 ต่อ 3217 กลุ่มเรื่อง สัตว์เศรษฐกิจ คุณจันทร์เพ็ญ โทร. 02-579-7435 ต่อ 3206 กลุ่มเรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรน้า คุณอานุภาพ โทร. 02-579-7435 ต่อ 1302
Print
Categories: RSS
Tags:

Please login or register to post comments.

Categories