ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโทหรือปริญญาตรี (กองมาตรฐานการวิจัย)

  • 1 April 2019
  • Author: Admin NRCT
  • Number of views: 157
  • 0 Comments

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีความประสงค์เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เพื่อปฏิบัติงาน ณ กองมาตรฐานการวิจัย รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
คุณวุฒิ ปริญญาโทหรือปริญญาตรี
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาโท 16,400 บาท หรือ วุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 เมษายน 2562 
สอบสัมภาษณ์  วันที่ 22 เมษายน 2562

วิธีการรับสมัคร สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

หลักฐานในการสมัคร

  1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  2. สำเนาใบรับรองการศึกษา ได้แก่ Transcript และสำเนาใบปริญญาบัตร
  3. สำเนาบัตรประชาชน
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน
  5. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางการทหาร (กรณีเป็นเพศชาย)
  6. สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน หรือการฝึกงาน (ถ้ามี)

หมายเหตุ: ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัคร และหลักฐานในการสมัครได้ที่ e-Mail: panisara.t@nrct.go.th และนำเอกสารตัวจริงมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์

กองมาตรฐานการวิจัย อาคาร วช. 2 ชั้น 5
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2579-1370 ต่อ 603  โทรสาร 0-2940-6501

Print

Please login or register to post comments.

Categories