ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท (ฝ่ายนิติการและวินัย สำนักงานเลขานุการกรม)

 • 5 April 2019
 • Author: Admin NRCT
 • Number of views: 58
 • 0 Comments

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีความประสงค์เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เพื่อปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายนิติการและวินัย สำนักงานเลขานุการกรม รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
คุณวุฒิ ปริญญาโท
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิงหรือเพศชาย วุฒิปริญญาโททุกสาขา
 2. สามารถร่างหนังสือโต้ - ตอบ และสรุปประเด็นการประชุมได้ดี 
 3. มีความสามารถคอมพิวเตอร์โปรแกรม Micrsoft Office เช่น Word, Excel PowerPoint ฯลฯ และพิมพ์ดีดไทย - อังกฤษได้เป็นอย่างดี
 4. มีทักษะในการติดต่อประสานงานภายในองค์กร และภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
 5. มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 6. มีความรับชอบ ตั้งใจปฏิบัติงาน ซื่อสัตย์ สุจริต สุภาพเรียบร้อย มนุษยสัมพันธ์ดีและทำงานเป็นทีมได้
 7. เข้าใจกฎ ระเบียบ งานราชการได้ดี
 8. สามารถเริ่มงานได้ทันที

หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร

 1. สำเนาปริญญาบัตรและ Transcript จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 6. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

วิธีการพิจารณา
พิจารณาตามเอกสารประกอบการสมัคร โดยแจ้งผลผู้ได้รับคัดเลือกในวันที่ 11 เมษายน 2562

สมัครด้วยตนเองที่:
ฝ่ายนิติการและวินัย สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร วช. 4 ชั้น 2) 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2579-1370 - 9 ต่อ 810

Documents to download

Print

Please login or register to post comments.

Categories