ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

รับสมัครลูกจ้างโครงการ (สัญญาปีต่อปี) 2 อัตรา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท (กองนโยบายและแผนการวิจัย)

 • 2 April 2019
 • Author: Admin NRCT
 • Number of views: 169
 • 0 Comments

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีความประสงค์เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เพื่อปฏิบัติงาน ณ กองนโยบายและแผนการวิจัย รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
คุณวุฒิ ปริญญาโท
จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา
 2. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปเหตุผล ประเด็นสำคัญ การวางแผนในลักษณะที่แสดงความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านนโยบายวิจัย นวัตกรรม เศรษฐกิจ สังคม และ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งวิเคราะห์ สังเคราะห์นโยบายรัฐบาล
 3. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office รวมทั้งสามารถสืบค้นข้อมูลจาก Internet ได้เป็นอย่างดี
 4. สามารถจดบันทึกรายงานการประชุมได้
 5. มีทักษะในการเจรจา ประสานงานกับผู้อื่นได้อย่างดี
 6. มีความรู้และทักษาในการอ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษได้
 7. สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์ และปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
 8. มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 9. ละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน เอาใจใส่งานที่รับผิดชอบได้อย่างดี รักการเรียนรู้
 10. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร

 1. สำเนาปริญญาบัตรและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 5. ใบรับรองการผ่านงาน, ใบรับรองการเกณฑ์ทหาร, ใบสำคัญอื่นๆ (ถ้ามี)

วิธีการคัดเลือก

 1. สอบข้อเขียน และทดสอบการใช้คอมพิวเตอร์ (วันที่ยื่นใบสมัคร)
 2. สอบสัมภาษณ์ (แจ้งให้ทราบภายหลัง)

สมัครด้วยตนเองที่:
ฝ่ายนโยบายและทิศทางการวิจัย กองนโยบายและแผนการวิจัย
อาคาร วช. 2 ชั้น 4
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2579-1370 ต่อ 304

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 25 เมษายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

Print

Please login or register to post comments.

Categories