ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

กระบวนงานที่ให้บริการ

ภายใต้พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์


  1. คู่มือการขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
  2. คู่มือการขอรับใบอนุญาตผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
  3. คู่มือการจดแจ้งสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
  4. คู่มือการแจ้งการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ตามมาตรา 31)
  5. คู่มือการแจ้งการขาย เสนอขาย หรือมีไว้เพื่อขาย ซึ่งสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประเภท สัตว์ทดลอง (ตามมาตรา 32(1))
  6. คู่มือการแจ้งการดำเนินการนำเข้า ส่งออก นำผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ตามมาตรา 32(2))