ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

  • 23 September 2019
  • Author: Admin NRCT
  • Number of views: 1889
  • Comments

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับโอน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ สังกัดกลุ่มทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จำนวน 2 อัตรา


2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล การวิเคราะห์ตำแหน่ง การประเมินค่างาน การกำหนดตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง รวมถึงงานด้านการพัฒนาข้าราชการ และบุคลากรอื่น การบริหารผลการปฏิบัติราชการ การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สวัสดิการ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง 


3. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

3.1 คุณสมบัติทั่วไป 

(1) เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

(2) ไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษ หรือเคยถูกลงโทษทางวินัยหรือทางอาญาหรืออยู่ในระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัยหรือระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา

3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ (2) ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ที่ ก.พ. กำหนด

จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กลุ่มทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2579-4713 อีเมล์ hrm@nrct.go.th 


Print

Categories