ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

เอกสารเผยแพร่จากแถลงข่าวและเสวนา ดัชนีการวิจัยภาครัฐ เครื่องมือชี้วัดสถานการณ์และการวางทิศทางการบริหารงานวิจัยของประเทศ

เอกสารเผยแพร่จากแถลงข่าวและเสวนา ดัชนีการวิจัยภาครัฐ เครื่องมือชี้วัดสถานการณ์และการวางทิศทางการบริหารงานวิจัยของประเทศ
ดัชนีการวิจัยภาครัฐ เครื่องมือชี้วัดสถานการณ์และการวางทิศทางการบริหารงานวิจัยของประเทศ

-  การจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
-  ค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย
-  ค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิัยและพัฒนาของประเทศไทย (ต่อ)
-  ทรัพย์สินทางปัญญา
-  การตีพิมพ์บทความทางวิชาการ

ดัชนีการวิจัยภาครัฐ เครื่องมือชี้วัดสถานการณ์และการวางทิศทางการบริหารงานวิจัยของประเทศ
-  โดยเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
-  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
-  ข้อเสนอแนะการลงทุนด้าน R&D ของภาครัฐและภาคเอกชน
   ต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมดัชนีสภาอุตสาหกรรม    แห่งประเทศไทย


Print
Tags:

Categories