ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

ประชาสัมพันธ์ ประกวดคลิปวิดีโอโครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขยายผลธนาคารปูม้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า

ประกวดแข่งขัน

  • 10 October 2018
  • Author: Siravit
  • Number of views: 464
  • 0 Comments

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

เรื่อง การประกวดคลิปวิดีโอโครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขยายผลธนาคารปูม้า

และการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า

 

          ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี ให้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินกิจกรรมขยายผลธนาคารปูม้า เพื่อเพิ่มจำนวนและคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรปูม้าในท้องทะเลไทย จึงได้จัดให้มีการประกวดผลงานคลิปวิดีโอโครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขยายผลธนาคารปูม้า และการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าขึ้น โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ คือ 1. ระดับเยาวชน และ 2. ระดับบุคคลทั่วไป ซึ่งในแต่ระดับแบ่งการประกวดออกเป็น 2 หัวข้อ คือ 1. “ธนาคารปูม้า” กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน และ 2. “ไม่จับ/ไม่ซื้อ/ไม่กิน” ปูม้าที่มีไข่แก่นอกกระดอง - ปูม้าที่มีขนาดเล็ก โดยได้จัดทำรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้เพื่อใช้ประกอบการเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด ซึ่งกำหนดระยะเวลาให้ผู้เสนอผลงานฯ จัดส่งรายละเอียดไปยัง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

                   ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกวันทำการ

ณ คณะทำงานขยายผลธนาคารปูม้า กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย

    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

    เลขที่ ๑๙๖  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  

    รหัสไปรษณีย์ ๑๐๙๐๐ 

โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕  ต่อ  ๕๙๐  และ  ๕๙๑

โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๐๔๕๕ 

Email: pooma@nrct.go.th

Website: http://www.nrct.go.th

 

          ประกาศ  ณ วันที่  5  ตุลาคม  2561    

 

(ลงนาม)        สิริฤกษ์   ทรงศิวิไล

                   (ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล)

                   เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ


ข้อกำหนดการเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด

คลิปวิดีโอโครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขยายผลธนาคารปูม้า และการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ

หน่วยงานเครือข่ายขยายผลปูม้าเพื่อ “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” ตามมติคณะรัฐมนตรี

 

1. ข้อกำหนดการประกวดผลงาน

 

            ด้วย คณะรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงพาณิชย์
กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ธนาคารออมสิน บริษัทประชารัฐรักสามัคคี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ร่วมกันดำเนินกิจกรรมขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อเพิ่มจำนวนและคืนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรปูม้าให้ท้องทะเลไทย

สำนักงานฯ ร่วมกับหน่วยงานความร่วมมือ จึงได้จัดให้มีการประกวดผลงานคลิปวิดีโอโครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขยายผลธนาคารปูม้า และการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าขึ้น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความจำเป็นและเห็นถึงความสำคัญของการทำธนาคารปูม้าจนเกิดการขยายผลในพื้นที่ต่างๆ และสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า รวมทั้งให้ชาวประมงและประชาชนทั่วไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจับ การซื้อ การขาย หรือการบริโภคปูม้าที่ไม่เหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อปริมาณปูม้าที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอในรูปแบบที่จะช่วยสร้างการจดจำ ดึงดูดความสนใจ สามารถสื่อสารเรื่องราวให้เข้าใจได้ง่าย โดยมีข้อกำหนดในการประกวดผลงานคลิปวิดีโอ ดังนี้

 

วัตถุประสงค์

1.    เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้แสดงแนวคิดและความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานคลิปวิดีโอที่เป็นประโยชน์ต่อการขยายผลธนาคารปูม้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า

2.    เพื่อให้เกิดสื่อรณรงค์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ชาวประมง/ประชาชนทั่วไปเห็นถึงความสำคัญ หรือเห็นต้นแบบแห่งความสำเร็จของธนาคารปูม้า จนเกิดการจัดตั้งธนาคารปูม้าในพื้นที่ต่างๆ เพิ่มขึ้น

3.    เพื่อให้เกิดสื่อรณรงค์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า ที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

 

ระดับการประกวด  

          การประกวดแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ

1.       ระดับเยาวชน                       

2.       ระดับบุคคลทั่วไป

 

หัวข้อการประกวด

การประกวดในแต่ละระดับแบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือ

1.       “ธนาคารปูม้า” ... กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

2.       “ไม่จับ/ไม่ซื้อ/ไม่กิน” ปูม้าที่มีไข่แก่นอกกระดอง – ปูม้าที่มีขนาดเล็ก

 

การให้รางวัล

การให้รางวัลในแต่ละระดับ และแต่ละหัวข้อ ประกอบด้วย

รางวัลชนะเลิศ                     เงินรางวัล 2๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑     เงินรางวัล 15,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒     เงินรางวัล 1๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

อนึ่ง ในกรณีที่ไม่มีผลงานที่สมควรได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับ 1 และมีเงินรางวัลยังไม่ได้จ่าย แต่มีผลงานในลำดับรองลงมาที่สมควรได้รับรางวัล ให้นำเงินรางวัลไปเพิ่มจำนวนรางวัลในระดับรองลงมาได้ แต่ในกรณีที่มีผลงานสมควรได้รับรางวัลระดับชนะเลิศ มากกว่า 1 รางวัล ให้นำเงินรางวัลในระดับชนะเลิศ และรองชนะเลิศ อันดับ 1 มารวมกัน และแบ่งให้แก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจำนวนเท่ากัน โดยไม่มีการให้รางวัลในระดับรองชนะเลิศ อันดับ 1 และในกรณีที่มีผลงานที่สมควรได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 มากกว่า 1 รางวัล ให้นำเงินรางวัลในระดับรองชนะเลิศ อันดับ 1 และรองชนะเลิศ อันดับ 2 มารวมกัน และแบ่งให้ผู้ได้รับรางวัลในระดับรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวนเท่ากัน โดยไม่มีการให้รางวัลระดับรองชนะเลิศ อันดับ 2

 

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

1.    ผู้ประกวดผลงานในระดับเยาวชน ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย

2.    ผู้ประกวดผลงานในระดับบุคคลทั่วไป ต้องไม่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง

3.    ผู้ประกวดสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบบุคคลหรือทีม โดยไม่กำหนดจำนวนบุคคลในทีม

4.    ผู้ประกวดส่งผลงานได้ไม่เกิน 1 ผลงาน ต่อ 1 หัวข้อ  

 

คุณสมบัติของผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด

1.    ผลงานที่ร่วมประกวดต้องเป็นคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที ไม่จำกัดรูปแบบ วิธีการนำเสนอ โดยสามารถส่งผลงานได้ทั้งรูปแบบสารคดี ไวรัลคลิป หนังสั้น โฆษณา แอนิเมชั่น หรืออื่นๆ

2.    ผลงานที่ร่วมประกวดต้องสื่อความหมายเกี่ยวกับหัวข้อที่ส่งเข้าประกวด

3.    คลิปวิดีโอที่ส่งประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อนและเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดสร้างสรรค์ด้วยตนเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงของผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

4.    ผู้ส่งผลงานจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการที่เนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีลักษณะละเมิดกฎหมาย หากมีข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่ว่าในกรณีใดถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงาน

 

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล

การตัดสินรางวัลจะพิจารณาจาก

1.       เนื้อหาการนำเสนอ

2.       เทคนิคการเล่าเรื่อง

3.       ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ

 

 

สำนักงานฯ จะเป็นผู้คัดเลือกและตัดสินผลงานที่สมควรได้รับรางวัล ซึ่งดำเนินงานโดยคณะกรรมการประเมินผลงานที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชน โดยผลการตัดสินของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหากพบหลักฐานในภายหลังว่าผลงานที่ได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สำนักงานฯ พิจารณาเพิกถอนผลการตัดสินและเรียกคืนรางวัลที่รับไปแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ลิขสิทธิ์ในผลงานที่ผ่านการคัดเลือกถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่สามารถนำไปใช้เผยแพร่หรือดัดแปลงเพื่อประโยชน์ของทางราชการได้

2. การเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด

 

ผู้สนใจที่ประสงค์จะเสนอผลงานเพื่อเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอโครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขยายผลธนาคารปูม้า และการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า จะต้องจัดส่งรายละเอียดตามที่สำนักงานฯ กำหนด ประกอบด้วย

1. ใบสมัคร และแนวคิดของผลงาน ดังแบบฟอร์มที่แนบ จำนวน 15 ชุด พร้อมไฟล์ในรูปแบบ MS Word และในรูปแบบ PDF จำนวน 2 ชุด

2. CD-ROM หรือ Flash Drive บันทึกคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดในรูปแบบ MP4  จำนวน 3 ชุด

ส่งไปที่  คณะทำงานขยายผลธนาคารปูม้า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เลขที่ ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

หมดเขตส่งผลงานวันที่ 20 ธันวาคม 2561!!!

Print
Tags:
Rate this article:
3.0

Categories