ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

วช. ร่วมกิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เดินรณรงค์ "ฅน รัก คลอง"

  • 17 December 2018
  • Author: Admin NRCT
  • Number of views: 329
  • 0 Comments

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ให้จัดกิจกรรมในนามรัฐบาล “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”... 

“ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” วันที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนสร้างการตระหนักรู้และจิตสำนึกในการดูแลรักษาพัฒนาคลองเพื่อสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน โดย วช. ได้นำผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้านการดูแลลำน้ำ ลำคลอง และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาลำน้ำมาจัดแสดงในนิทรรศการรักษ์ลำน้ำ ลำคลอง พัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยวิจัยและ นวัตกรรม จำนวน 4 ผลงาน ได้แก่ ระบบการบำบัดน้ำเสียแบบคลัสเตอร์สำหรับการจัดการน้ำเสียชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ,ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ IT-BF/ MBR (Inclined Tube-Biofilter / Membrane Bioreactor) แบบประหยัดพื้นที่สำหรับการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ,ระบบบำบัดน้ำเสีย และเครื่องผลิตปุ๋ยหมัก ซึ่งหลังจากการเดินรณรงค์แล้ว นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการของ วช. โดยมีเลขาธิการ วช.(ศ.นพ.สิริฤกษ์)และรองเลขาธิการ วช.(ดร.วิภารัตน์)ให้การต้อนรับ 

ทั้งนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ได้ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะคณะอนุกรรมการสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำ กับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนริมลำน้ำ ซึ่งที่ผ่านมาได้สนับสนุนการดำเนินงานของชุมชน เช่น การแปรรูปผักตบชวาวัชพืชและขยะมาใช้ประโยชน์ในชุมชน และเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายเพื่อก่อให้เกิดรายได้รวมถึงกำหนดแนวทางการสนับสนุนเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนเป็นศูนย์เรียนรู้ ฐานเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดำเนินชีวิตภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดทำคลังความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาลำน้ำ (www.krw.nrct.go.th) ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับลำน้ำ และชีวิต จากบนเว็บไซต์ในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์อีกด้วย

Print
Tags:
Rate this article:
5.0

Categories