ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามมาตรา 9

 ชื่อแฟ้ม  รายละเอียด  มาตรา
  ผลการพิจารณา / คำวินิจฉัย  รายชื่อผู้ได้รับการอนุญาต
ให้ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
 9(1)
  นโยบาย / การตีความ  นโยบาย
ยุทธศาสตร์หน่วยงาน
9(2) 
  แผนงาน โครงการ และงบประมาณ แผนปฏิบัติการ 2563
แผนปฏิบัติการ 2562
แผนปฏิบัติการ 2561
9(3)
  คู่มือ / คำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่  คลิ๊ก  9(4)
  สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง ไม่มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง
 9(5)
  สัญญาสัมปทาน ผูกขาดตัดตอน / สัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ ไม่มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง
 9(6)
  มติคณะรัฐมนตรี / มติคณะกรรมการฯ  มติคณะรัฐมนตรี 9(7) 
  สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ไม่มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง
 9(8)
  สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
(แบบ สขร.1)
9(8) 
  เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ  มาตรฐาน
ความโปร่งใส
9(8)
  งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ  คลิ๊ก 9(8)
  ที่สาธารณะประโยชน์ ไม่มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง
9(8)
  รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม  ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ
ส่งบุคลากรไปอบรมภายนอกฯ
9(8) 
  ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประกาศผลผู้ชนะ
การจัดซื้อจัดจ้าง

สัญญาสั่งซื้อ หรือสั่งจ้าง
9(8) 
  รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตร 32 ทวิ แห่ง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ไม่มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง
9(8)