เกี่ยวกับศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร วช.

ความเป็นมา

    ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ และ ๙ บัญญัติว่าหน่วยงานภาครัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารราชการของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้ดำเนินการตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมอบหมายให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการข้อมูลของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารราชการของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐

    วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒  พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒  กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งเป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง เป็นสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมีส่วนราชการตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการ
แบ่งส่วนราชการใหม่ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

    ปี ๒๕๖๒ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานใหม่ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการและข้อมูลของศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติให้ดียิ่งขึ้น โดยมอบหมายให้ฝ่ายนิติการและวินัยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการข้อมูลของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารราชการของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป