ข่าวประชาสัมพันธ์ จากศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์  อาคาร วช. ๑  ชั้น ๒  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  โดยมีผู้มาประชุมทั้งสิ้น ๑๗ คน  ผู้ไม่มาประชุม ๕ คน  และผู้เข้าร่วมประชุม ๘ คน โดยมีวาระการประชุมต่างๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒     เรื่องเพื่อทราบ
๒.๑  คำสั่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ที่ ๗๗ / ๒๕๖๓  ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓
๒.๒  หนังสือ สป.อว. ที่ อว๐๒๐๑.๕/๗๑๙ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓
๒.๓   เกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ 
๒.๔   สรุปแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการของ วช. พ.ศ. ๒๕๖๒
๒.๕  สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ วช. ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่ ๓     เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑  แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการของ วช. พ.ศ. ๒๕๖๓
๓.๒  คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการของ วช.
๓.๓  คู่มือการให้บริการประชาชนของศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการของ วช.
๓.๔ พิจารณาการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี ๒๕๖๓

ทั้งนี้ เอกสารสรุปรายงานการประชุม ตามไฟล์ PDF ทางด้านล่าง


Print