ข่าวประชาสัมพันธ์ จากศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวกิจกรรม

โครงการ อบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

โครงการ อบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการ “อบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ”  ในวันศุกร์ ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องเปิดเผยให้ประชาชนทั่วไปทราบให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สามารถส่งข้อมูล และมีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการเพิ่มมากขึ้นและตระหนักถึงความสำคัญในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน  โดยมีบุคลากร วช. ที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลข่าวสารเข้าร่วมอบรม จำนวน ๔๗ คน 

Print