บทความ ที่มาและแนวคิดของการปฏิรูประบบวิจัย

โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2553-2558)