นายสมปรารถนา สุขทวี
รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ประวัติการทำงาน

- เข้ารับราชการเมื่อปี พ.ศ. 2536
- พ.ศ. 2536 - 2545 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานแผนงานและงบประมาณและเป็นนักวิจัยร่วมในโครงการสารวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย
- พ.ศ. 2545 - 2551 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
- พ.ศ. 2551 - 2558 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
- พ.ศ. 2558 - 2559 หัวหน้าฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย
- พ.ศ. 2559 - 2562 ผู้อานวยการกองนโยบายและแผนการวิจัย
- พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ประวัติการเป็นวิทยากร

- พ.ศ. 2559 หัวข้อบรรยาย “ยุทธศาสตร์การวิจัยยางพาราแห่งชาติ : ทิศทางในการขับเคลื่อนงานวิจัยยางพารา”
- พ.ศ. 2559 หัวข้อบรรยาย “ทิศทางการพัฒนาระบบวิจัยของชาติ กับโจทย์วิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้”
- พ.ศ. 2560 หัวข้อบรรยาย “เป้าหมายและการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศไทย”
- พ.ศ. 2560 หัวข้อบรรยาย “การปฏิรูประบบการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทย ในยุค 4.0”
- พ.ศ. 2561 หัวข้อบรรยาย “ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 2579)”
- พ.ศ. 2562 หัวข้อบรรยาย “การวิจัยเพื่อการศึกษาและพัฒนาประเทศ ยุคไทยแลนด์ 4.0”

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 
Fax : 
Email : sompratana.sat signnrct.go.th

ประวัติการศึกษา

- พ.ศ. 2529 ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- พ.ศ. 2537 ปริญญาโท สาขานโยบายและการวางแผนสังคม สถาบันเทคโนโลยีสังคม