ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562


หนังสือประชาสัมพันธ์ โครงสร้างหลักสูตร| โครงการ | กำหนดการ 


กำหนดการจัดฝึกอบรม

 กำหนดจัด  หน่วยงานผู้จัด  สถานที่จัด        ลิงค์เว็บไซต์    
 
 
 17-21 ธ.ค. 61 วิทยาลัยชุมชนระนอง  จ.ระนอง
 24-28 ธ.ค. 61 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  (เลื่อน จากวันที่ 26-30 พ.ย.)  จ.อุดรธานี 
 7-11 ม.ค. 62 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จ.นครพนม
 8-12 ม.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จ.บุรีรัมย์
14-18 ม.ค. 62
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
 21-25 ม.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (งบหน่วยงาน) จ.ชัยภูมิ
   
 28 ม.ค. - 1 ก.พ. 62  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จ.เชียงราย
 4-8 ก.พ. 62  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (งบ ม.นครพนม รวมกับงบ มข.) จ.นครพนม
       
 11-15 ก.พ. 62  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  จ.ลำปาง
   
 19-23 ก.พ. 62  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จ.นครศรีธรรมราช
10-14 มี.ค. 62  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ร่วมกับ มรภ.สุรินทร์)  จ.สุรินทร์
 11-15 มี.ค. 62  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   กรุงเทพฯ
 18-22 มี.ค. 62  
 25-29 มี.ค. 62  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  จ.ศรีสะเกษ
 1-5 เม.ย. 62  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จ.ตรัง
 23-27 เม.ย. 62  มหาวิทยาลัยบูรพา  (เลื่อน จากวันที่ 18-22 มี.ค.)   จ.ชลบุรี  
 22-26 เม.ย. 62  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  จ.นครราชสีมา  
 29 เม.ย. - 3 พ.ค. 62  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จ.อยุธยา
 19-23 พ.ค. 62  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จ.นครปฐม  >>> คลิก <<<
 7-11 พ.ค. 62  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จ.อุบลราชธานี  >>> คลิก <<<
 13-17 พ.ค. 62  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จ.สงขลา >>> คลิก <<<  
 20-24 พ.ค. 62 มหาวิทยาลัยรังสิต  จ.ปทุมธานี  >>> คลิก <<<
 21-25 พ.ค. 62  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  จ.อุตรดิตถ์  >>> คลิก <<< 
 27-31 พ.ค. 62  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  จ.พิษณุโลก  >>> คลิก <<<
 28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 62  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่ >>> คลิก <<<  
 3-7 มิ.ย. 62  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จ.สุราษฎร์ธานี >>> คลิก <<<
 4-8 มิ.ย. 62   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  จ.เชียงใหม่  >>> คลิก <<<
 10-14 มิ.ย. 62  กรมควบคุมโรค  กรุงเทพฯ  >>> คลิก <<<
 11-15 มิ.ย. 62  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  จ.จันทบุรี >>> คลิก <<<
 17-21 มิ.ย. 62  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  จ.กาญจนบุรี  >>> คลิก <<<
 24-28 มิ.ย. 62  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่  >>> คลิก <<<
 1-5 ก.ค. 62    
 8-12 ก.ค. 62  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จ.นครราชสีมา  
 15-19 ก.ค. 62      
 22-26 ก.ค. 62  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   กรุงเทพฯ   >>> คลิก <<<
 29 ก.ค. - 2 ส.ค. 62      
 5-9 ส.ค. 62      
 12-16 ส.ค. 62      
 19-23 ส.ค. 62      
 26-30 ส.ค. 62      
 2-6 ก.ย. 62      
       
       
       
       

หมายเหตุ  กำหนดการอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

------------------------------------


****************************

ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่

 

 

   
 คู่มือนักวิจัยมือใหม่
ดาวน์โหลดPDF คลิก
[file size 183.2 MB]
ตำราชุดฝึกอบรม
หลักสูตร "นักวิจัย"
ดาวน์โหลด PDF คลิก
[file size 4.45 MB]
   
       
       

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการรับรองเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” ภาคบรรยาย 

ครั้งที่ 1/2559 ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559  
ครั้งที่ 2/2559 ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559   
ครั้งที่ 1/2560 ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
ครั้งที่ 1/2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
ครั้งที่ 1/2561 ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ครั้งที่ 1/2562 ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562
ครั้งที่ 1/2562  (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562