ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

******************************************************************************

แบบสอบถามผู้ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑


---------------------------------------------------------------------------

โครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย”
(Training for the trainers) (แม่ไก่) 

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร      •       ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ

------------------------------------


รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัด 3-7 ก.ย. 61

ยืนยันรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม

กรอกข้อมูลออนไลน์เพื่อประกอบการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 19 ที่นี้

ประกาศ ใบสมัคร โครงการ กำหนดการ

------------------------------------ รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพฯ กำหนดจัด 17-21 ก.ย. 61

ยืนยันรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม

สำเนา ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม

กรอกข้อมูลออนไลน์เพื่อประกอบการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 20 ที่นี้

ประกาศ  |  ใบสมัคร | โครงการ  |  กำหนดการ

------------------------------------

 


 

คู่มือนักวิจัยมือใหม่

ดาวน์โหลดPDF คลิก

[file size 183.2 MB]

ตำราชุดฝึกอบรมหลักสูตร "นักวิจัย"

ดาวน์โหลด PDF คลิก

[file size 4.45 MB]

 

ติดต่อเรา 

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคาร วช. 2
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เบอร์ติดต่อ
0 2561 2445
ต่อ 835 โครงการวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่) (วุฒิกร, ประภัสสร)
ต่อ 835 โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) (ประภัสสร, วุฒิกร)
ต่อ 836, 894 ทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ (สมพิศ, โรสนี)
ต่อ 838, 895 โครงการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (รัตนาภรณ์, ศุภกร)
ต่อ 838, 895
การประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุน (รัตนาภรณ์, ศุภกร)

อีเมล์
nrct.training@gmail.com (ติดต่อเรื่องโครงการฝึกอบรมต่างๆ)
trainers.nrct@gmail.com (ติดต่อเรื่องทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่)