http://rlc.nrct.go.th/


ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่

 

 

   
 คู่มือนักวิจัยมือใหม่
ดาวน์โหลดPDF คลิก
[file size 183.2 MB]
ตำราชุดฝึกอบรม
หลักสูตร "นักวิจัย"
ดาวน์โหลด PDF คลิก
[file size 4.45 MB]
 เอกสารประกอบการฝึกอบรม
โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”

(ลูกไก่) 

 
       
       

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการรับรองเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” ภาคบรรยาย 
ครั้งที่ 1/2559 ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559  
ครั้งที่ 2/2559 ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559   
ครั้งที่ 1/2560 ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
ครั้งที่ 1/2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
ครั้งที่ 1/2561 ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ครั้งที่ 1/2562 ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562
ครั้งที่ 1/2562  (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562

ครั้งที่ 1/2563 ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
ครั้งที่ 1/2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563