ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง
ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

 

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ประวัติการทำงาน

- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ว. กองส่งเสริมการวิจัยวิชาการ (พฤศจิกายน 2547 –  ธันวาคม 2548)
- หัวหน้าส่วนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัยวิชาการ (ธันวาคม 2548 – ธันวาคม 2551) 
- หัวหน้าส่วนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัยวิชาการ (ธันวาคม 2551 – ธันวาคม 2554) 
- ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารกลุ่มพัฒนาระบบบริหารวิชาการ (มกราคม 2555 – ธันวาคม 2556) 
- ผู้อำนวยการกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัยกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัยอำนวยการ ระดับต้น (มกราคม 2557 – กันยายน 2557 ) 
- ผู้อำนวยการกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัยกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัยอำนวยการ ระดับสูง (ตุลาคม 2557 –  24 กรกฎาคม 2559) 
- รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติบริหาร ระดับต้น (25 กรกฎาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2562)
- รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (1 พฤษภาคม 2562 - 9 กุมภาพันธ์ 2564)
- รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (1 ตุลาคม 2563 - 9 กุมภาพันธ์ 2564)
- ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (10 กุมภาพันธ์ 2564 - ปัจจุบัน)

ประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญพิเศษ

การจดทะเบียนสิทธิบัตรฝนกลวงถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2545-2549

-กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออกสิทธิบัตรในชื่อ “การดัดแปรสภาพอากาศเพื่อให้เกิดฝน” เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 แ และนำขึ้นทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2546
-สำนักงานสิทธิบัตรยุโรปได้ออกสิทธิบัตรฝนหลวงในชื่อ “Weather Modification byRoyal Rainmaking Technology” เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 และนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2549
- สำนักสิทธิบัตรเขตบริหารพิเศษฮ่องกงได้ออกสิทธิบัตรฝนหลวงในชื่อ “WeatherModification by Royal RainmakingTechnology” เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2549 และรอนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-สำนักสิทธิบัตรของประเทศในสหภาพ ยุโรป ได้แก่ สาธารณรัฐไซปรัส, ราชอาณาจักรเดนมาร์ก, สาธารณรัฐฝรั่งเศส, ประเทศกรีซ, ราชรัฐโมนาโก, ประเทศโรมาเนีย,สาธารณรัฐตุรกี, ประเทศมาซิโดเนีย, สาธารณรัฐลิทัวเนีย, สาธารณรัฐแอลเบเนีย ได้ออกสิทธิบัตรฝนหลวงในชื่อ “Weather Modification by Royal Rainmaking Technology” และนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552

การจัดทำจดหมายเหตุสิทธิบัตรฝนหลวง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติพ.ศ. 2550

- ได้หนังสือ “จดหมายเหตุสิทธิบัตรฝนหลวง”ซึ่งรวบรวมความเป็นมาและการดำเนินงานของการจดทะเบียนสิทธิบัตรฝนหลวง และนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552

- คณะกรรมการบูรณาการด้านยุทธศาสตร์วิจัย (ฝ่ายเลขานุการ)- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ- ทำเนียบรัฐบาล สถานที่นัดหมายประชุมคณะกรรมการปี 2555 – 2557 การนำเสนอระบบการดำเนินงานและผลการดำเนินงานในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของหน่วยงาน คอบช. และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้บริหารระดับนโยบายของประเทศเกิดความเข้าใจในระบบการบริหารงานวิจัยและให้การสนับสนุนการดำเนินงานในประเด็นสำคัญ

- การประชุมเครือข่ายองค์การบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) (ผู้ประสานงาน)- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ - หน่วยงาน คอบช.ปี 2555 – 2557- การนำวาระและประเด็นสำคัญในเชิงนโยบายของ คอบช. เข้าสู่วาระการพิจารณาร่วมกันในการประชุมที่เป็นผู้บริหาร

- ทำเนียบรัฐบาล - สถานที่ที่ประธานนัด หมายการประชุม ปี 2557
การรับนโยบายเพื่อนำไปพัฒนาระบบ การทำานของ สำนักงานคณะกรรมการ วิจัยแห่งชาติ ในขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับ การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และการ น าผลงานเข้าระบบนวัตกรรม

- ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรี - ส านักงาน คณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ ปี 2555
ความเข้าใจในการประสานเรื่องที่จะเสนอ ครม. โดยผ่านหน่วยงานและคณะกรรมการที่ มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการกลั่นกรองเรื่องก่อน เสนอ ครม.

การฝึกอบรม

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ต.ค.58 - ก.ย.59 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ. ต.ค. – พ.ย.57 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า ส.ค.55 – ก.ค.56 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า พ.ค. – ธ.ค.54 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- การประชุมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 3 สำนักงาน ก.พ. โรงแรมรามาการ์เด้น ส.ค.56 สำนักงาน ก.พ.
- การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารผลการปฏิบัติราชการส าหรับผู้บังคับบัญชา" รุ่นที่ 6 สำนักงาน ก.พ. โรงแรมมณเฑียร พัทยา และสำนักงาน ก.พ. พ.ค. – ก.ค.55 สำนักงาน ก.พ.
- หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี” สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ ส.ค. – ก.ย.55 สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัย" สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มิ.ย. – ก.ค.55 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- Service Science : Master Class 2012 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โรงแรมพูลแมนกรุงเทพฯ ก.พ.55 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- หลักสูตร DOI : Digital Object Identifier สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ต.ค. 55 – ม.ค.56 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- หลักสูตร “ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ” ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ปี 2554 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- หลักสูตร “การเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศส าหรับผู้บริหาร” มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย และ สำนักงาน ก.พ. มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย และสำนักงาน ก.พ. ปี 2554 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- หลักสูตร “ความรู้วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับสิทธิบัตร และการขอรับการคุ้มครองการประดิษฐ์ตามสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty :PCT)” กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2553 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- หลักสูตร “การเข้าร่วมประชุมนานาชาติ” สำหรับผู้ปฏิบัติ สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย และสำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ. ปี 2550 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- หลักสูตร “Senior Executive Development Program” Chira Academyand Foundation for International Human Resource Development กรุงเทพฯ ปี 2549 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- NANO MBA Marketing GURU Association กรุงเทพฯ ปี 2548 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- ภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร English for Communication and Presentation Skill หลักสูตรต่อเนื่อง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มิ.ย. –ก.ค.55 พ.ค. –มิ.ย.56 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- ภาษาจีนกลาง (ระดับต้น -สูง) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มิ.ย. – ส.ค.55 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ก.พ. – มี.ค.56 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

การเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศ

- การนำผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมจัดแสดง นิทรรศการ “44th International Exhibition of Inventions of Geneva” กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 13 - 17 เม.ย.59 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- การนำผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมจัดแสดง นิทรรศการInternational Invention & DesignExpo (KIDE 2015) เกาสง สาธารณรัฐไต้หวัน3 - 5 ธ.ค. 58 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- นำผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมจัดแสดง นิทรรศการ Brussels Innova 2015 ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม 16 - 23 พ.ย. 58 - การนำผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมจัดแสดง นิทรรศการ 11th Taipei International Invention Show & Technomart (INST) กรุงไทเป สาธารณรัฐไต้หวัน 1 – 3 ต.ค.58 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- การนำผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “2014 Kaohsiung international Invention Exhibition (KIE 2014)” เมืองเกาสง สาธารณรัฐไต้หวัน 19 – 21 ธ.ค.57 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- การนำผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “Seoul International Fair (SIIF)2014” กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 25 พ.ย. – 2 ธ.ค.57 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- การนำผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมจัดแสดง นิทรรศการ The 10th Taipei International Invention Show & Technomart” กรุงไทเป สาธารณรัฐไต้หวัน 18 – 21 ก.ย.57 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- การนำผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมจัดแสดง นิทรรศการ “42nd International Exhibition of Inventions of Geneva” กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 2 – 6 เม.ย.57 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- การนำผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมจัดแสดง นิทรรศการ “41st International Exhibition of Inventions of Geneva กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 10 – 14 เม.ย.56 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- การศึกษาดูงานตามหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 ราชอาณาจักรเบลเยียม และราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (สถาบันพระปกเกล้า) 4 – 13 มี.ค.56 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- การศึกษาดูงาน ณ งาน The World Exposition Shanghai China 2012 เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ส.ค.55 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- การนำผลงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ไปร่วมงาน China International SME Fair (CISMEF) 2011 ครั้งที่ 8 นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 22 – 25 ก.ย.54 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- การศึกษาดูงาน ณ งาน International Expo Zaragoza 2008 ราชอาณาจักรสเปน 16 – 23 ส.ค.51 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- การศึกษาดูงานด้านการวิจัยกับคณะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐฝรั่งเศส และ สหพันธรัฐสวิส 27 มิ.ย. – 4 ก.ค.50 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ Asian Association of Social Psychology 6th Biennial Conference ประเทศนิวซีแลนด์ 30 มี.ค. – 7 เม.ย.48 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- การเข้าร่วมการประชุมและเจรจาธุรกิจด้านพลังงานทดแทนร่วมกับ Yunan NormalUniversity มณฑลยุนนานสาธารณรัฐประชาชนจีน25 – 27 ก.ย.47 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- การนำผลงานวิจัยของ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติไปเผยแพร่ในการประชุม The 28thInternational of Psychology กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 8 – 13 ส.ค.47 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- การศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการอุทยานแห่งชาติแบบประชาชนมีส่วนร่วมที่ “Banff NationalPark” ประเทศแคนาดา 18 – 26 มิ.ย.47 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- การนำผลงานวิจัยของ สำนักงานคณะกรรมการ วิจัยแห่งชาติไปเผยแพร่ในการประชุม The 25th International Congress of Applied Psychology สาธารณรัฐสิงคโปร์ 7 – 12 ก.ค.45 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ประชากรศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัล/ผลงานที่ได้รับ

ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

- วางระบบการจัดการความรู้การวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในมิติเชิงชุมชน/สังคม เชิงพาณิชย์ เชิงนโยบาย และเชิงวิชาการ
- วางระบบการสร้างแรงจูงใจในด้านการวิจัยและการพัฒนาการประดิษฐ์คิดค้น
-วางระบบการประเมินผลการวิจัย ระบบการติดตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ ในลักษณะของ Output Outcome
-พัฒนาการจัดทำดัชนีการวิจัยและพัฒนา เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการพัฒนาและกำหนดทิศทาง การพัฒนาประเทศ
-วางระบบการนำเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่ผู้ใช้ประโยชน์ในเวทีระดับประเทศและนานาชาติ
-วางระบบบริหารเครือข่ายการวิจัยของประเทศให้ตอบความต้องการของพื้นที่

ด้านบริหารแผนงาน

- มีความสามารถในการพัฒนาระบบ วางระบบ และบริหารระบบงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กรให้มีสัมฤทธิผลได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยยึดหลักประสิทธิภาพของระบบงาน ประสิทธิผลตามเป้าหมายและความรวดเร็วในกรอบเวลาตามแผน
-มีความสามารถในการติดตามและเร่งรัดการด าเนินงานในกิจกรรมที่รับผิดชอบได้เสร็จสิ้นตาม แผนงานที่วางไว้
-มีความสามารถในการทำความเข้าใจทิศทางขององค์กรและบูรณาการให้เข้ากับระบบงาน ที่พัฒนาขึ้น โดยให้ความสำคัญกับการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในระดับสูง
- มีต้นทุนการทำงานและบริหารงานในภารกิจของ วช. ที่หลากหลาย และมีผลสำเร็จของงาน ที่สร้างชื่อเสียงของ วช. ให้เป็นที่รู้จักและการยอมรับในการเป็นองค์กรกลางแก่องค์กรในระบบวิจัย

ด้านบริหารงาน

-มีความสามารถในการจัดระบบและขั้นตอนการทำงานให้เชื่อมต่อกับระบบงานของหน่วยงานต่างในองค์กร โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม การทบทวน การแลกเปลี่ยน และการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
-มีความสามารถในการกำกับดูแล ติดตาม และปรับปรุงงานที่ได้รับมอบหมาย โดยยึดหลักการได้ ผลผลิตของงานที่ตอบสนองตัวชี้วัดและเป้าหมาย
- มีความสามารถในการทำหน้าที่ผู้ประสานงานกลางกับผู้บริหารเครือข่ายองค์การบริหารงานวิจัย และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานที่ได้รับมอบมีผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับนโยบายในแต่ละระดับ
- มีความสามารถในการทำหน้าที่ตัวแทนองค์กร เพื่อเจรจาในระดับเวทีของหน่วยงานและเวที ระดับประเทศ โดยสามารถให้ข้อคิดเห็นในเชิงประมวลผลวิเคราะห์เนื้อหานำสู่ข้อสรุปในการบริหารและดำเนินงาน
- มีความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง เมื่อมีการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้าง ระบบหรือ รูปแบบงาน โดยใช้ต้นทุนจากประสบการณ์การทำงานที่ครบวงจร มาใช้ในการวางระบบงานได้ในหลากหลายรูปแบบ

ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

- มีความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถบรรลุเป้าหมายของภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยสามารถจัดระบบงานและแก้ปัญหาการทำงานในเชิงทรัพยากรบุคคลได้อย่างเหมาะสมและ เป็นไปตามนโยบาย
- มีความสามารถกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เพื่อก ากับติดตามบุคลากรภายใต้การดูแล ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและกิจกรรมที่รับผิดชอบ
- มีความสามารถในการประมวลผลจากประสบการณ์การบริหารงาน มาใช้ประโยชน์ในการเป็นที่ ปรึกษาให้กับเจ้าหน้าที่ระดับต่าง เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการทำงาน

ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ

- มีความสามารถในการวางแผนการจัดทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนงานและ เป้าหมายองค์กรในกรอบของบประมาณที่ได้รับ
- มีความสามารถในการบริหารงบประมาณแบบบูรณาการ เพื่อให้เม็ดเงินที่ได้รับมีความคุ้มค่า ต่อองค์กรและตอบเป้าหมายขององค์กร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
- ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
- ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (ท.ม.)
- ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
- ปถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)