หมายเลขโทรศัพท์

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0-2561-2445 , 0-2579-1370 ถึง 9 โทรสาร 0-2579-2289

ตำแหน่ง โทรศัพท์ อีเมล์
ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
-
0 2579 1370 ถึง 9 ต่อ 109
FAX 02 579 2280
-
รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง

0 2579 1370 ถึง 9 ต่อ 112
FAX 02 579 2281
wiparat.d@nrct.go.th
รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
นายสมปรารถนา สุขทวี
0 2579 1370 ถึง 9 ต่อ 111
FAX 
sompratana.s@nrct.go.th
ที่ปรึกษาด้านการวิจัย
(ว่าง)ที่ปรึกษาด้านการวิจัย
(ว่าง)ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัย 
(ว่าง)


ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัย
(ว่าง)


ส่งข้อความถึงเรา

แผนที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กทม. 10900
โทร. 0-2579-1370 ถึง 9 และ 0-2561-2445
โทรสาร 0-2579-2289

แผนที่ตั้งสำนักงาน