สถานการณ์ COVID-19 รายวัน


การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19
Posted: Sep 8, 2020
Comments: 0
Author: Admin NRCT
ประเทศไทยได้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม (RT-PCR) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสากล ไปแล้ว 888,758 ตัวอย่าง คิดเป็น 13,345 ตัวอย่างต่อประชากรหนึ่งล้านคน ณ วันที่ 4 กันยายน 2563

▶️ ในระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 4 กันยายน 2563 ได้ตรวจไปแล้ว 29,278 ตัวอย่าง โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 197 ห้องปฏิบัติการ

📚แหล่งข้อมูล: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
Print
Tags: