คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติจัดทำเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ข้อมูลด้านการวิจัยของประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างนักวิจัย ผู้ที่สนใจ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะใดขณะหนึ่งก็ตาม สำนักงานสามารถทำการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้ อีกทั้ง สำนักงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้ โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ท่านทราบแต่อย่างใด