การขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ

การให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการประจำสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 และมาตรา 9 ที่บัญญัติว่าหน่วยงานภาครัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายนิติการและวินัย ทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการประจำ วช. และให้บริการข้อมูลข่าวสารตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ได้จัดทำคู่มือการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการประจำสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของประชาชน

 

ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ประเภท

1. ข้อมูลที่เปิดเผยได้
2. ข้อมูลที่ไม่ต้องเปิดเผย

 

ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้

 • ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 7) ประกอบด้วย
  1. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  2. สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
  3. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  4. กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่งฯ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  5. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

 

 • ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนดู ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ (มาตรา 9)
  1. ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
  2. นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4)
  3. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
  4. คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
  5. สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา 7 วรรคสอง
  6. สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
  7. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
  8. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

 

 • ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ (มาตรา 11)
  นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว หรือที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้ว หรือที่มีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้าตามมาตรา 26 แล้ว ถ้าบุคคลใดขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการและคำขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควร ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่ผู้นั้นขอจำนวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

 

ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย

 • ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ (มาตรา 14)
  ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 • ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่อาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ (มาตรา 15)
  1. การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
  2. การเปิดเผยจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดีการป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ได้
  3. ความเห็นหรือคำแนะนำภายในหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการทำความเห็นหรือคำแนะนำภายในดังกล่าว
  4. การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
  5. รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร
  6. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผยหรือข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการนำไปเปิดเผยต่อผู้อื่น
  7. กรณีอื่นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

 

หลักเกณฑ์การขอรับบริการ

1. ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้

ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 7)

 • ผู้ขอ:ประชาชนมีสิทธิตรวจดูได้เอง
 • ผู้อนุญาต: หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่นำลงในราชกิจจานุเบกษา

  ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนดู ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ (มาตรา 9)
 • ผู้ขอ: ประชาชนมีสิทธิตรวจดูได้เอง
 • ผู้อนุญาต: หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่นำข้อมูลข่าวสารมาให้บริการ

ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ (มาตรา 11)

 • ผู้ขอ: ประชาชนยื่นคำขอ
 • ผู้อนุญาต: หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่อำนวยความสะดวกตามคำขอ

2. ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย

ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

 • ผู้ขอ: ประชาชนไม่มีสิทธิขอ
 • ผู้อนุญาต: ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่อาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ (มาตรา 15)

 • ผู้ขอ: ประชาชนยื่นคำขอ
 • ผู้อนุญาต: คณะกรรมการฯ พิจารณาการเปิดเผย


ช่องทางการขอรับข้อมูลข่าวสาร

 1. ติดต่อด้วยตนเอง ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ฝ่ายนิติการและวินัย ในวันและเวลาราชการ (8.00-17.00 น.)
 2. สืบค้นผ่านเว็บบราวเซอร์ ที่ https://www.nrct.go.th/oic
 3. ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ ในวันและเวลาราชการ หมายเลข 02-561-2445 ต่อ 816
 4. ติดต่อสอบถามทางอีเมล oic@nrct.go.th