ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ วช.

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
  
1) นายชาญณรงค์  มณีรัตน์ โทร 0-2561-2445 ต่อ 885 

2) นายปุณยวัฒ แสนแก้ว โทร 0-2561-2445 ต่อ 810

เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 

โทร. 02-579-1370 ต่อ 810 

อีเมล์ : oic@nrct.go.th