ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติเมนูหลัก
 หน้าแรก
 เอกสารมาตรา 7
 เอกสารมาตรา 9
 ผู้บริหาร
 แนะนำ วช.
 โครงสร้าง
 อำนาจหน้าที่ วิสัยทัศน์ ภารกิจ
 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
 สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูล
 รายงานผลการปฏิบัติงาน
 แจ้งเรื่องร้องเรียน
 การบริหารทรัพยากรบุคคล
 มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวทุนวิจัย
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวกิจกรรม
 ข่าวรับสมัครงาน
 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
 วิจัยและนวัตกรรม

  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
  หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
  เว็บไซต์ฐานข้อมูลภาครัฐ Ginfo

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 แบบฟอร์มคำขอข้อมูลข่าวสารศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 และ 9 บัญญัติว่าหน่วยงานภาครัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร วช.

หรือ
คลิ๊กที่นี่ เพื่อตอบแบบสอบถาม


ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ต้องการแสดงความคิดเห็นสามารถติดต่อได้ที่ oic@nrct.go.th
หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่ กล่องรับความคิดเห็น
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ วช. อาคาร วช. ชั้น 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ /ข่าวกิจกรรม