โครงการวิจัยที่ใช้งบประมาณของรัฐในส่วนที่ วช. ดำเนินการ


งบประมาณประจำปี  รายละเอียด
  พ.ศ. 2560  คลิ๊ก
  พ.ศ. 2561  คลิ๊ก
  พ.ศ. 2562 คลิ๊ก
  พ.ศ. 2563 ทุนอุดหนุนกิจกรรม
   สัญญาจ้างวิจัย
   ทุนอุดหนุน