ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามมาตรา 7

ชื่อแฟ้ม รายละเอียด มาตรา
 โครงสร้างและการจัดองค์กร กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2556
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2)
โครงสร้างและการจัดการองค์กร 
7(1)
 สรุปอำนาจหน้าที่ และวิธีการดำเนินงาน พรบ.บริหารราชการกระทรวง อว. พ.ศ. 2562
อำนาจหน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
7(2)
 สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูล ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง โครงสร้างและการจัดการองค์กร
สถานที่ติดต่อราชการ (ชื่อที่อยู่ , หมายเลขโทรศัพท์ , อีเมล์ , แผนที่หน่วยงาน
7(3)
 กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่งฯ ฯลฯ กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง ฯลฯ
ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
7(4)