การบริหารทรัพยากรบุคคล

 การบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 1.1 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
1.2 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562
 2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2.1 แผนบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2567 
2.2 แผนปฏิบัติการกลุ่มทรัพยากรบุคคล วช. ประจำปีงบประมาณ 2564
2.3 การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ
2.4 เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
2.5 แบบบรรยายลักษณะงานรูปแบบใหม่ (Smart Job Description)
2.6 แผนเสริมสร้างความพึงพอใจคุณภาพชีวิตและความผูกพันของบุคลากร
2.7 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการมอบ
2.8 การพัฒนาบุคลากรผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)
2.9 การพัฒนาบุคลากรโดยการจัดอบรม
 3. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3.1 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
      3.1.1 การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
      3.1.2 การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
      3.1.3 การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
      3.1.4 หลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ
      3.1.5 แนวทางหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของลูกจ้างโครงการ วช.
3.2 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
      3.2.1 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติ
      3.2.2 การย้ายข้าราชการ
      3.2.3 การโอนข้าราชการ
      3.2.4 หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อ
      3.2.5 การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติ
      3.2.6 การดำเนินการตามบทเฉพาะกาล แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
      3.2.7 การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดฯ
3.3 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
      3.3.1 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการอบรม
      3.3.2 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่จัด
3.4 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
      3.4.1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
      3.4.2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
      3.4.3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างโครงการ
3.5 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
      3.5.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
      3.5.2 แนวทางการดำเนินการทางวินัย พนักงานราชการ
      3.5.3 แนวทางปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นในกประกาศ วช. ผลงานต่ำ
      3.5.4 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
 4. รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 4.1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2563