ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 1.1 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562
 2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2.1 เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
2.2 แผนเสริมสร้างความพึงพอใจคุณภาพชีวิตและความผูกพันของบุคคลากร วช. ประจำปีงบประมาณ 2561
2.3 แผนแม่บทการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 - 2564
2.4 แผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรบุคคล วช. ประจำปีงบประมาณ 2562

 3. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3.1 หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
3.2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
3.3 แนวทางปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีข้าราชการพลเรือนมีผลการปฏิบัติราชการในระดับบที่ต้องปรับปรุง
3.4 แผนเสริมสร้างความพึงพอใจคุณภาพชีวิตและความผูกพันของบุคลากร วช.ประจำปีงบประมาณ  2561

 4. รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 4.1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2561