ช่องทางการร้องเรียน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ประกาศ

1. ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (ดาวน์โหลด PDF)

ช่องทางการร้องเรียน

1. ส่งข้อร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2. ส่งข้อร้องเรียนผ่านอีเมล์ที่ anti-cor@nrct.go.th หรือเว็บไซต์สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 
3. ร้องเรียนผ่านศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
3.1 สายด่วนรัฐบาล 1111
3.2 ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10302
3.3 ทางเว็บไซต์ www.1111.go.th