ติดต่อ

งานบริการ
หมายเลขติดต่อ
e-Mail
สถานที่ติดต่อ
งานสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม
1. ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร เบอร์โทร : 0 2579 1370 - 9 ต่อ 403 - กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 1
ฝ่ายพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร
ชั้น 2 อาคาร วช.4
2. ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านพัฒนาและส่งเสริมงานชีวินทรีย์ เบอร์โทร : 0 2579 1370 - 9 ต่อ 550, 551, 552 - กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 1
ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมงานชีวินทรีย์
ชั้น 3 อาคาร วช.4
3. ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรม  เบอร์โทร : 0 2579 1370 - 9 ต่อ 404, 405 - กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 1
ฝ่ายอุตสาหกรรม
ชั้น 2 อาคาร วช.4
4. ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านสัตว์เศรษฐกิจ เบอร์โทร : 0 2579 1370 - 9 ต่อ 590, 591 - กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 1
ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านสัตว์เศรษฐกิจ
ชั้น 3 อาคาร วช.4
5. ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เบอร์โทร : 0 2579 1370 - 9 ต่อ 308, 309, 310 envi.research@nrct.go.th กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 1
ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชั้น 4 อาคาร วช.2
6. ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านพัฒนาสังคม เบอร์โทร : 0 2579 1370 - 9 ต่อ 209, 210 - กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 2
ฝ่ายพัฒนาสังคม
ชั้น 1 อาคาร วช.3
7. ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ เบอร์โทร : 0 2579 1370 - 9 ต่อ 312, 313, 314 - กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 2
ฝ่ายการศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
ชั้น 3 อาคาร วช.4
8. ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ
วิจัยพื้นฐาน
เบอร์โทร : 0 2579 1370 - 9 ต่อ 205 - กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 2
ฝ่ายสรรพศาสตร์
ชั้น 1 อาคาร วช.3
9. ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมสูงวัย เบอร์โทร : 0 2579 1370 - 9 ต่อ 409, 410 - กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 2
ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านการเตรียมรับสังคมสูงวัย
ชั้น 2 อาคาร วช. 4
10. ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข เบอร์โทร : 0 2579 1370 - 9 ต่อ 406, 407, 408 - กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 2
ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ชั้น 4 อาคาร วช. 2
11. ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม
- โครงการปริญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
- โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)


เบอร์โทร : 0 2579 1370 - 9 ต่อ 424 , 486
เบอร์โทร : 0 2579 1370 - 9 ต่อ 423 , 483


rgi23@nrct.go.th
rri64@nrct.go.th
กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 3
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม
ชั้น 4 อาคาร วช. 2
12. ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ เบอร์โทร : 0 2579 1370 - 9 ต่อ 412, 413 - กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 3
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
ชั้น 4 อาคาร วช. 2
13. ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านเชิงพื้นที่และชุมชน เบอร์โทร : 0 2579 1370 - 9 ต่อ 573 - กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
ฝ่ายพัฒนาเชิงพื้นที่และชุมชน
ชั้น 4 อาคาร วช.4
14. ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจฐานราก เบอร์โทร : 0 2579 1370 - 9 ต่อ 572 - กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ชั้น 4 อาคาร วช.4
15. ทุนความร่วมมือต่างประเทศ
- ทุนความร่วมมือไทย - เกาหลี (NRCT-KETEP)
- ทุนความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)

เบอร์โทร : 0 2579 1370 - 9 ต่อ 506
เบอร์โทร : 0 2579 1370 - 9 ต่อ 212

-
-

กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
ฝ่ายรางวัลและกิจกรรมยกย่องเชิดชู
ชั้น 4 อาคาร วช.4

ภารกิจวิเทศสัมพันธ์
ชั้น 1 อาคาร วช.3
งานระบบและบริหารข้อมูล ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
1. งานระบบข้อมูลสารสนเทศการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) สายด่วน : 065-3499372 และ 065-3499382
เบอร์โทร : 0 2579 1370 - 9 ต่อ 607, 611, 612
nriis@nrct.go.th กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ฝ่ายวิเคราะห์ ประมวลผล และบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ
ชั้น 1 อาคาร วช. 8
2. งานดัชนีและประเมินสถานภาพการวิจัยและนวัตกรรม เบอร์โทร : 0 2579 1370 - 9 ต่อ 511, 706, 711 - กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ฝ่ายดัชนีและประเมินสถานภาพการวิจัยและนวัตกรรม
ชั้น 1 อาคาร วช. 8
งานมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย
1. การขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ และการจดแจ้งสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เบอร์โทร : 0 2579 1370 - 9 ต่อ 621, 623 labanimals@nrct.go.th กองมาตรฐานการวิจัยและสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ชั้น 1 อาคาร วช.5
2. มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการการวิจัยในประเทศไทย เบอร์โทร : 0 2579 1370 - 9 ต่อ 603, 610 labsafety@nrct.go.th กองมาตรฐานการวิจัยและสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ฝ่ายจัดทำและพัฒนามาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย
ชั้น 5 อาคาร วช.2
3. มาตรฐานการวิจัยในคน เบอร์โทร : 0 2579 1370 - 9 ต่อ 604, 618 ohrs@nrct.go.th กองมาตรฐานการวิจัยและสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ฝ่ายส่งเสริม กำกับดูแล และติดตามมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย
ชั้น 5 อาคาร วช.2
งานส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการวิจัย เบอร์โทร : 0 2579 1370 - 9 ต่อ 516, 517, 524, 530 - กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการวิจัย
ชั้น 4 อาคาร วช.4
งานรางวัลการวิจัยและนวัตกรรม เบอร์โทร : 0 2579 1370 - 9 ต่อ 506, 508, 509 - กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
ฝ่ายรางวัลและกิจกรรมยกย่องเชิดชู
ชั้น 4 อาคาร วช.4
งานขับเคลื่อนนโยบายโดยการวิจัย เบอร์โทร : 0 2579 1370 - 9 ต่อ 303, 304, 320 - ภารกิจขับเคลื่อนนโยบายโดยการวิจัย
ชั้น 4 อาคาร วช.2