รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


  1. รายงานผลความพีงพอใจ ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR)
  2. รายงานผลพึงพอใจ ศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล
 

 

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


  1. ข้อมูลสถิติการให้บริการข้อมูล ปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. 2561 - มิ.ย. 2562)