รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


  1. รายงานผลความพีงพอใจ ระบบ NRIIS ปี 2563
  2. รายงานผลพึงพอใจ ระบบ TNRR ปี 2563
  3. รายงานผลพึงพอใจ ระบบ DRIC ปี 2563
 

 

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


  1. รายงานสถิติการให้บริการระบบ NRIIS ปี 2564 รอบ 6 เดือน
  2. รายงานสถิติการให้บริการระบบ DRIC ปี 2564 รอบ 6 เดือน