สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

National Research Council of Thailand (NRCT)


ข่าวทุนวิจัย


RSS

ข่าวทุนวิจัยทั้งหมด


ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด


ข่าวประชาสัมพันธ์

RSS

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


e-book

บันทึก (16) เปิดโลกงานวิจัย
แผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน ววน. พ.ศ. 2566 - 2570
ก้าวต่อไป วช. จะทำอะไร
แผนดำเนินการด้านมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยของประเทศ พ.ศ. 2564 - 2568

หน่วยงานด้านนโยบายทุนวิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

หน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ


ลิงคที่เกี่ยวข้อง

ข่าว วช. News Clipping ข่าว วช. News Clipping ข่าว วช. News Clipping ข่าว วช. News Clipping ข่าว วช. News Clipping กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข่าว วช. News Clipping