สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

National Research Council of Thailand (NRCT)
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
ประกาศเลื่อนการจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
ถอดบทเรียนโควิด-19
ประกาศเลื่อนกิจกรรมบ่มเพาะฯ
ดัชนีวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
บันไดสู่การพัฒนาประเทศ


ข่าวทุนวิจัย

RSS

ข่าวทุนวิจัยทั้งหมด


ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 

งานวิจัยสุดคุ้ม ชุดที่1
GOV
gprocurement

หน่วยงานด้านนโยบายทุนวิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

หน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

ร่วมงานกับ วช.

อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมดเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร วช. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ข่าว วช. News Clipping