สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

National Research Council of Thailand (NRCT)

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติการ

กระบวนการจัดทำแผนแม่บทขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม

กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม

กระบวนการจัดทำแผนที่นำทางและยุทธศาสตร์การวิจัย และนวัตกรรมรายสาขา

การจัดจ้างศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ฯ

การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย

เกณฑ์กลางในการจัดสรรทุนแบบมุ่งเป้าด้วยธรรมาภิบาล

การจัดทำแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณการวิจัย

การบริหารแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม

การจัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

การบริหารทุนโครงการวิจัยท้าทาย

การจัดสรรทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจั ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์

กระบวนงานการจัดทำข้อมูลตัวชี้วัด  R&D ของประเทศไทย

การส่งเสริมและขับเคลื่อนมาตรฐานการวิจัย

สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน

กระบวนงานจัดทำวารสานอิเล็กทรอนิกส์ ด้านวิทยาศาสตร์

กระบวนงานจัดทำวารสานอิเล็กทรอนิกส์ ด้านสังคมศาสตร์

คู่มือการบริหารจัดการศูนยข้อมูลงานวิจัย Digital “วช.” (DRIC) ศูนย์สารสนเทศการวิจัย

กระบวนงานการเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัยข้ามหน่วยงาน

กระบวนงานกำหนดรหัสตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ)

การดำเนินงานกองการต่างประเทศ

กระบวนงานการตรวจสอบภายใน

กระบวนงานการถ่ายทอดผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม