คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติการ

การปฏิบัติงานการบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม ฉบับเจ้าหน้าที่

การปฏิบัติงานการบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม ฉบับนักวิจัย

การปฏิบัติงานการบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม ฉบับผู้ทรงคุณวุฒิ

การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย

เกณฑ์กลางในการจัดสรรทุนแบบมุ่งเป้าด้วยธรรมาภิบาล

การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณการวิจัย

การบริหารแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม

การจัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

การบริหารทุนโครงการวิจัยท้าทาย

การจัดสรรทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์

กระบวนงานการจัดทำข้อมูลตัวชี้วัด  R&D ของประเทศไทย

การพัฒนามาตรฐานการวิจัย

สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน

คู่มือการบริหารจัดการศูนยข้อมูลงานวิจัย Digital “วช.” (DRIC) ศูนย์สารสนเทศการวิจัย

กระบวนงานการเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัยข้ามหน่วยงาน

กระบวนงานกำหนดรหัสตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ)

กระบวนงานการตรวจสอบภายใน

กระบวนงานการถ่ายทอดผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม