คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติการ

การปฏิบัติงานการบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม ฉบับเจ้าหน้าที่

การปฏิบัติงานการบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม ฉบับนักวิจัย

การปฏิบัติงานการบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม ฉบับผู้ทรงคุณวุฒิ

เกณฑ์กลางในการจัดสรรทุนแบบมุ่งเป้าด้วยธรรมาภิบาล

การบริหารแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม

การบริหารทุนโครงการวิจัยท้าทาย

การจัดสรรทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์

การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย

การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณการวิจัย

การจัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

การพัฒนามาตรฐานการวิจัย

สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน

กระบวนงานการจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย

การบริหารจัดการศูนยข้อมูลงานวิจัย Digital “วช.” (DRIC)

กระบวนงานกำหนดรหัสตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ)

กระบวนงานการตรวจสอบภายใน

กระบวนงานการถ่ายทอดผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม