คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติการ


คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการของ วช.

การปฏิบัติงานการบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม ฉบับเจ้าหน้าที่

การปฏิบัติงานการบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม ฉบับนักวิจัย

การปฏิบัติงานการบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม ฉบับผู้ทรงคุณวุฒิ

เกณฑ์กลางในการจัดสรรทุนแบบมุ่งเป้าด้วยธรรมาภิบาล

การบริหารแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม

การบริหารทุนโครงการวิจัยท้าทาย

การจัดสรรทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์

การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย

การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณการวิจัย

การจัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

การพัฒนามาตรฐานการวิจัย

สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน

กระบวนงานการจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย

การบริหารจัดการศูนยข้อมูลงานวิจัย Digital “วช.” (DRIC)

กระบวนงานกำหนดรหัสตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ)

กระบวนงานการตรวจสอบภายใน

กระบวนงานการถ่ายทอดผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

กระบวนงานการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสังคมสูงวัยและกระบวนการขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมสูงวัยไปสู่การใช้ประโยชน์

กระบวนงานการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์

กระบวนงานจัดตั้งหน่วยรับรองห้องปฏิบัติการ (Certified Body : CB)

กระบวนงานจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2565 - 2570

การบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมโปรแกรมที่ 17 การแก้ปัญหาวิกฤติเร่งด่วนของประเทศ : แผนงานวิจัยการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับการระบาดของโรคโควิด-19