สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

National Research Council of Thailand (NRCT)

แผนการดำเนินงานโครงการ


  1. แผนการดำเนินงาน
1.2 แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2562
1.1 แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2561
  2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
2.1 การกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (พ.ศ. 2562)
  3. รายงานผลการดำเนินงาน
3.1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2561


งบประมาณรายจ่าย


  1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
1.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562
  2. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
2.1 การกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (พ.ศ. 2562)
  3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
3.1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561