แผนการดำเนินงานโครงการ


  1. แผนการดำเนินงาน
1.5 แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2565
1.4 แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2564
1.3 แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2563
1.2 แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2562
1.1 แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2561
  2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
2.4 การกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (พ.ศ. 2565)
2.3 การกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (พ.ศ. 2564)
2.2 การกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (พ.ศ. 2563)
2.1 การกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (พ.ศ. 2562)
  3. รายงานผลการดำเนินงาน
3.4 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2564
3.3 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2563
3.2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2562
3.1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2561
  4. รายงานการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัญหา และอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
4.1 รายงานการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัญหา และอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ 2564


งบประมาณรายจ่าย


  1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
1.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565
1.3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564
1.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563
1.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562
  2. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
2.4 การกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (พ.ศ. 2565)
2.3 การกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (พ.ศ. 2564)
2.2 การกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (พ.ศ. 2563)
2.1 การกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (พ.ศ. 2562)
  3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
3.4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564
3.3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563
3.2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562
3.1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561
  4. รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของ สตง.
4.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564