โครงการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ ๑๒

  • 24 October 2023
  • Author: webmaster2
  • Number of views: 1131
โครงการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ ๑๒
โครงการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ ๑๒
(The 12th Thai – Chinese Strategic Research Seminar)
ภายใต้หัวข้อ “ร่วมสร้างประชาคมจีน-ไทยที่มีอนาคตร่วมกันในยุคใหม่
(Jointly Building a China-Thailand Community with a Shared Future in the New Era)”

โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Huaqiao University, HQU)
สถาบัน China Society for Southeast Asian Studies (CSSAS)
และ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – จีน

โลกยุคปัจจุบัน ไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งที่สามารถอยู่ได้อย่างลำพังเมื่อเผชิญความท้าทายต่างๆ ประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันจึงเป็นแนวคิดใหม่เกี่ยวกับสังคมแห่งมนุษยชาติ เพื่อรับมือความท้าทายทั่วโลก และรวมไปถึงการปฏิรูป การปรับปรุงระบบบริหารจัดการโลกให้ดีให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นจากเดิม ดังนั้น ในการพัฒนาด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จำเป็นจะต้องมองบริบทประเทศเพื่อนบ้านและประเทศใกล้เคียงด้วย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและทั่วถึง การขับเคลื่อนประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน หรือการเป็นมิตรประเทศที่ร่วมกันผลักดันเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม ให้เจริญมั่งคั่ง งอกงาม ตามที่รัฐบาลจีนกำลังขับเคลื่อนทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ และเป็นสัญญาณที่ดีในการพัฒนาประเทศไทยอย่างรอบด้าน กระจายความมั่งคั่งสู่ท้องถิ่น และผลักดันท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก ในเวทีโลก
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้ วช. ร่วมกับสาธารณรัฐประชาชนจีน (Huaqiao University, HQU) สถาบัน China Society for Southeast Asian Studies (CSSAS) และสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – จีน กำหนดจัด “สัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๑๒” ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Huaqiao University, HQU) ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ร่วมสร้างประชาคมจีน-ไทยที่มีอนาคตร่วมกันในยุคใหม่ (Jointly Building a China-Thailand Community with a Shared Future in the New Era)”


ผู้สนใจโปรดดำเนินการ

สามารถส่งผลงานเพื่อพิจารณาได้ ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ (วท.)
สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
๑๙๖ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๒๑๑, ๒๑๒
อีเมล์ irr@nrct.go.th
เว็บไซต์ www.nrct.go.th

Print
 

Categories