ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ระบบการรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

  • 8 November 2018
  • Author: Admin NRCT
  • Number of views: 12230

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่มีชื่อเรียกว่า “ระบบการรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand: NECAST)”เพื่อให้ การดำเนินงานของคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมแห่งชาติ และแนวคิดในร่างพระราชบัญญัติการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. .... ที่จะมีการขึ้นทะเบียนคณะกรรมการจริยธรรม การวิจัยประจำสถาบัน คณะผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงระบบการรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้สอดคล้องกับลักษณะโครงการวิจัยและบริบทที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการประจำสถาบัน อาสาสมัครได้รับการปกป้อง คุ้มครองสิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี ผลงานวิจัยเชื่อถือได้ นั้น ในการนี้ วช. ได้ดำเนินการจัดทำระบบการรับรองคุณภาพ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เรียบร้อยแล้ว ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ระบบการรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand: NECAST) ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่:
สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน กองมาตรฐานการวิจัย
โทร. 0 2561 2445 ต่อ 604 และ 618 (มิญชยา, ปิยพิมพ์, ณัฐธิดา)
http://www.ohrs.nrct.go.th ohrs@nrct.go.th

Print

Categories