6 December 2023

วช. มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชในการออกแบบนวัตกรรม “GoCheck” (โกเช็ค) หรือ ดีเอ็นเอชิพอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการตรวจวัดสารพันธุกรรม โรคหนองในแท้

6 December 2023

วช. มอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2567 ศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6 December 2023

วช. ร่วมสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นำร่องราชบุรี เป็นโมเดลต้นแบบยกระดับมาตรฐานผลผลิตและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไทย

30 November 2023

วช. สนับสนุนทุนวิจัย "การวัดคลื่นไฟฟ้าสมองด้วยเครื่องวิเคราะห์คลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมอง" (EEG) ม.มหิดล

30 November 2023

วช. และ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมลงนาม MOU เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิจัยและนวัตกรรม

RSS