11 April 2024

วช. ร่วมกับ ม.อ. และ กทม. ลงนามบันทึกความเข้าใจและสนับสนุนการแพทย์ นำอุปกรณ์ทวารเทียมจากยางพารามาใช้จริงในโรงพยาบาล

9 April 2024

วช. ร่วมจัดเสวนาหัวข้อ "ถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหามลพิษอากาศรายภาคส่วนในประเทศไทย อดีต - ปัจจุบัน – อนาคต"

9 April 2024

วช. ร่วมปลูกต้นมหาพรหมสิรินธร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

9 April 2024

วช. ร่วมกับ ม.อ. และ กทม. ลงนามบันทึกความเข้าใจและสนับสนุนการแพทย์ นำอุปกรณ์ทวารเทียมจากยางพารามาใช้จริงในโรงพยาบาล

9 April 2024

วช. สนับสนุน “โครงการพัฒนาต้นแบบบัณฑิตปริญญาเอกสมรรถนะสูง ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุน BCG Economy Model"

RSS