1.1 เป็นทุนซึ่งให้แก่นักวิจัยไทยเดินทางไปทำวิจัยระยะสั้นร่วมกับหน่วยงานของ CASS มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยต่างๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวนไม่เกิน ๖ ทุน 
1.2 เป็นทุนซึ่งมีกำหนดระยะเวลา ทุนละ ๑๔ วัน โดยผู้ที่ได้รับทุนจะต้องจัดทำแผนการเดินทางไปทำวิจัย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
1.3 เป็นทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย/วิเคราะห์/เก็บข้อมูลวิจัยของโครงการวิจัยที่ดำเนินการอยู่ 
1.4 เป็นทุนเพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยระหว่างไทย-จีน โดยเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อนำไปสู่การทำวิจัยร่วมกันใน 

1.1 เป็นทุนซึ่งให้แก่นักวิจัยไทยเดินทางไปทำวิจัยระยะสั้นร่วมกับหน่วยงานของ CASS มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยต่างๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวนไม่เกิน ๖ ทุน 
2.1 ระยะเวลาทำวิจัยระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 
2.2 การเลือกระยะเวลาทำการวิจัย ควรคำนึงถึงข้อจำกัดของจีนในบางช่วงเวลาที่อาจไม่เอื้ออำนวยต่อการทำวิจัยในจีน เช่น เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง หรือ ตวนอู่เจี๋ย ตรงกับวันที่ ๕ เดือน ๕ ตามปฏิทินจีน (จันทรคติ) ของ ทุกปี (พฤษภาคม - มิถุนายน) ช่วงปิดภาคเรียน (กรกฎาคม) วันชาติจีน (ตุลาคม) เทศกาลไหว้พระจันทร์ (กันยายน – พฤศจิกายน)
2.3 วช.ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับลดจำนวนวันเดินทางและปรับเปลี่ยนกำหนดระยะเวลาทำการวิจัยตามข้อเสนอโครงการ ในกรณีที่ วช. และ CASS พิจารณาเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครขอรับทุนดำเนินการต่อไป 

โครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย – จีน ด้านสังคมศาสตร์
ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
และสถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(Chinese Academy of Social Sciences, CASS)
---------------------------------------------------------------------------------------------

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (NRCT) และสถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Academy of Social Sciences, CASS)  ได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อความร่วมมือทางวิชาการ (Agreement for Cooperation) ร่วมกันเมื่อเดือนกันยายน 2543 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์ระหว่างนักวิจัยไทยและนักวิจัยจีน

 

สาขาความร่วมมือ:

        - Anthropology - Nationality Studies
          - Archaeology - Demography
          - Economics - History
          - International Studies - Law
          - Linguistics - Literature
          - Philosophy - Politics
          - Religion - Sociology

กิจกรรมความร่วมมือ

1. การแลกเปลี่ยนนักวิจัยในโควตาฝ่ายละ 90 วัน/ปี  (3 man months per year) 
ประกาศทุน: ช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม ของทุกปี
2. การสัมมนาร่วม
3. กิจกรรมวิชาการอื่นๆ ตามที่เห็นชอบร่วมกันประกาศทุน / สัมมนา / บทความทางวิชาการ

ขณะนี้ยังไม่เปิดรับสมัครรายละเอียดเพิ่มเติม

งานทุนไทย-จีน (CASS)
ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ
กองการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
โทรศัพท์ 0-2579-2690  
โทรสาร 0-2561-3049
อีเมล priyapatra.s@nrct.go.th