กองการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือแปลอิเล็กทรอนิกส์  เมื่อปี พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้จากหนังสือแปลอิเล็กทรอนิกส์แก่ประชาชนทั่วไปทางอินเตอร์เน็ตโดย วช.ได้นำหนังสือแปลที่ผลิตขึ้นจากโครงการจัดแปลหนังสือของวช.และโครงการจัดแปลหนังสือตามนโยบายของรัฐบาลมาจัดทำเป็นหนังสือแปลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าศึกษาและสืบค้นข้อมูลหนังสือแปลอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

                   หนังสือแปลของวช.ตามโครงการข้างต้นเป็นหนังสือแปลด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์จำแนกเป็น 2 ประเภทคือประเภทวิชาการและประเภทหนังสือขายดี (bestseller) ปัจจุบันมีหนังสือแปลภายใต้โครงการจัดแปลหนังสือของวช.และโครงการจัดแปลหนังสือตามนโยบายของรัฐบาลที่เผยแพร่แล้วจำนวน 206 เรื่อง และ 5 เรื่อง ตามลำดับ

                   ในส่วนของหนังสือแปลอิเล็กทรอนิกส์ วช. ได้จัดทำ และเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตแล้วจำนวน 24 เรื่อง ซึ่งกระจายไปตามสาขาวิชาการ 12 สาขา ดังนี้

                       1.    สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์                      

                      2.    สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

                      3.    สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

                      4.    สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

                      5.    สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

                      6.    สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

                      7.    สาขาปรัชญา

                      8.    สาขานิติศาสตร์

                      9.    สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

                      10. สาขาเศรษฐศาสตร์

                      11. สาขาสังคมวิทยา

                      12. สาขาการศึกษา

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

---------------------------------------------------------------------------------

ผู้ที่ประสงค์จะเสนอขอแปลหนังสือ หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือแปลของ วช. โปรดติดต่อ

กองการต่างประเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วช. 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

หรือโทร. 02- 561-2445 ต่อ 455, 02-940-6369 และ 02-579-2690 ทุกวันในเวลาราชการ