02 579 1370     ติดต่อ วช. contact here
ค้นหา
เปลี่ยนการแสดงผล smaller  smaller  larger style1  style2  style3

โครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย – จีน 
ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(Huaqiao University, HQU)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยหัวเฉียว (Huaqiao University, HQU) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 โดยมีจุดประสงค์หลักในการร่วมกันพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับประเด็นไทย - จีน ในรูปแบบของความร่วมมืออาทิเช่น การทำวิจัยร่วม การประชุม/สัมมนา การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการศึกษา/ฝึกอบรม เป็นต้น

สืบเนื่องจากการลงนามดังกล่าว วช. และ HQU ได้ผลักดันให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันขึ้นครั้งแรก คือ การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย - จีน (Thai – Chinese Strategic Research Seminar)  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2555 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  การสัมมนาฯ ครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิด และรองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กล่าวปาฐกถา และมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพเขียนพู่กันจีนของจิตรกรผู้มีชื่อเสียงของจีน  ทั้งนี้ คาดหวังว่าผลการสัมมนาจะสามารถนำมาวิเคราะห์และประมวลเพื่อใช้ประกอบการจัดทำนโยบายหรือยุทธศาสตร์เกี่ยวกับประเด็นไทย - จีน หรือสามารถช่วยแก้ไขปัญหาของประเทศได้  ดังนั้น นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา ทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการจัดสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยสลับกันเป็นเจ้าภาพระหว่าง วช. และ HQU และยังมีหน่วยงานจัดร่วม คือ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – จีน, สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาของจีน (China Society for Southeast Asian Studies), สถาบันการต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese People’s Institute of Foreign Affairs, CPIFA) ให้การสนับสนุนร่วมด้วย

 

สาขาความร่วมมือ:

การวิจัยเชิงยุทธศาสตร์และนโยบาย 

กิจกรรมความร่วมมือ

1. การทำวิจัยร่วม
2. การสัมมนาร่วม/ประชุมทางวิชาการ
3. การแลกเปลี่ยนข้อมูล
4. การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ, นักวิจัย และนักศึกษา
5. การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่เพื่อการศึกษาและฝึกอบรม
6. รูปแบบอื่นๆ ตามที่ตกลงร่วมกัน

ประกาศทุน/ สัมมนา / บทความทางวิชาการ

* ขณะนี้ยังไม่เปิดรับสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานทุนไทย-จีน (HQU)
ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ
กองการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0-2579-2690, 0-2561-2445 ต่อ 203, 207
โทรสาร 0-2561-3049
อีเมล kwansiri.w@nrct.go.th